امروز سه شنبه 29 بهمن

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
  • درباره همایش
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - دانشکده فنی مهندسی طبقه سوم اتاق 424 -حوزه معاونت پژوهشی