امروز سه شنبه 13 خرداد

لیست همایشهای درحال برگزاری :لیست همایشهای برگزار شده :


عنوانشروع همایشپایان همایشپایان ارسال مقالهپایان ثبت نام 
همایش ملی انرژی های کاربردی 1397/02/13 1397/02/13 1397/02/01 1397/02/01
سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1396/07/18 1396/09/30 1396/09/08 1396/09/21
دوازدهمین همایش پژوهشی دانشگاه شهرضا(هفته پژوهش 95) 1395/08/03 1395/09/25 1395/09/15 1395/09/15
National Conference on New Discourse Directions in Language Teaching and Translation: A Culture-Oriented Approach 1395/02/09 1395/02/09 1394/12/28 1394/12/15
همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی 1395/03/12 1395/03/20 1395/03/03 1395/03/08
یازدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1394/09/23 1394/09/27 1394/09/08 1396/09/20
دهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1393/09/24 1393/09/26 1393/09/08 1393/09/13
دستاوردهای نوین در علوم دارویی 1393/11/09 1393/11/09 1393/10/17 1393/11/06
فناوری های نوین در فرآوری، بسته بندی و نگهداری مواد غذایی 1393/11/15 1393/11/16 1393/10/17 1393/11/03
نهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا (هفته پژوهش) 1392/09/23 1392/09/27 1392/09/10 1392/09/23
همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد 1392/11/09 1392/11/09 1392/10/05 1392/10/22