امروز سه شنبه 29 بهمن

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
  • جزئیات خبر

دریافت گواهی ارائه مقالات

:::آرشیو:::


کد : 733

دانشجویان محترم که مقالات خود را به سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه ارسال نموده و تاییدیه آنرا دریافت داشته اند ، جهت تحویل گواهی ارائه مقاله به حوزه معاونت پژوهشی واحد واقع در طبقه سوم دانشکده فنی مهندسی -اتاق 424 مراجعه نمایند.

دانشجویانی که هنوز هزینه ثبت نام را واریز نکرده اند در اسرع وقت نسبت به واریز هزینه ( 600000 ریال برای مقاله اول و 300000 برای مقاله دوم به حساب شماره 0103553051006 با شناسه پرداخت 200874 به نام دانشگاه آزاد شهرضا اقدام نموده و فیش واریزی را به این دفتر تحویل نمایند.